3
JUL
19.00
P14 (2010-2011), DM

KPV - P14 (2010-2011)   

Santahaka TN, Kokkola